تیزر معرفی سوابق گروه ساختمانی باقری:

 

 

 

لوگو موشن: