پروژه مهرشهر، کوی مهر

پروژه مهرشهر، کوی مهر

پروژه کوی مهر با زیر بنایی قریب به 20 هزار متر مربع در فضایی به مساحت 6 هزار متر مربع در منطقه خوش آب و هوای مهرشهر در حال ساخت است که با امید به پروردگار تا پایان سال 1402 به اتمام خواهد رسید

پروژه های انجام شده:

1- پروژه بیمه  /2- پروژه ولیعصر  /3- پروژه مفتح  /4- پروژه آذر42  /5- پروژه افتخاری  /6- پروژه آذر4   /7- پروژه محمدی  /8- پروژه آبان شرقی  /9- پروژه اسفند8   /10- پروژه فازچهار  /11- پروژه آبان غربی  /12- پروژه کتویی زاده  /13- پروژه آذر 20   /14- پروژه اسفند28   /15- پروژه اسفند6   /16- پروژه بهار   /17- پروژه مهرشهر (کوی مهر)  /18- پروژه کوکب